Illustration Exhibition by Pooya Parhizkar November 25, 2011 – 4:00 to 8:00 pm...